Wymiana poglądów z komisarzem Janezem Potocnikiem cz.VI bioróżnorodnośćJ.Girling: może zamiast restrykcyjnego egzekwowania, dyrektywy powinny być jaśniejsze i łatwiejsze do zastosowania.

C.Gutierrez-Cortines : Potrzeba przejrzystości. Jest cyfryzacja, więc nie powinno być trudno ustalić zanieczyszczających.

K.van Brempt: Mapa drogowa 2050 to też ważne narzędzie, jednak czy w KE wszystkie zagadnienia tam zawarte zostaną odpowiednio potraktowane.

F.Grossetete: Jakość wody w kąpieliskach cały czas się pogarsza, a państwa członkowskie nie stosują tych samych norm. Co z zanieczyszczeniem powietrza?

O.Rossi : Przedsiębiorstwa w Europie produkujące produkty drażliwe pod względem wojskowym, nikt nie wie, jakie powinny być normy w tym zakresie.

Komisja Europejska: Gatunki inwazyjne – będzie propozycja ustawodawcza w roku bieżącym. Substancje zaburzające działanie układu hormonalnego, jeżeli będzie to konieczne zostanie zmieniona strategia unijna. W styczniu opublikowano sprawozdanie z badań z ostatnich 15 lat, gdzie zwraca się uwagę na wagę tych substancji dla przyrody i człowieka. KE musi się przyjrzeć kryteriom dopuszczania tych substancji i do końca 2013 r. zostaną zaproponowane konkretne uregulowania. Jasnym jest, że dyrektywa powinna być przejrzysta i łatwa do wdrożenia, czasami są to teksty prawnicze, które nie przybliżają ich obywatelom. Dziś to państwa członkowskie decydują czy zgodzą się na eksploracyjne wiercenia i eksploatację gazu z łupków z uwzględnieniem wszystkich aktów prawnych. Rozpoczęły się prace czy w Europie są potrzebne uregulowania dotyczące zarządzania ryzykiem przy wydobyciu gazu łupkowego. Wody w kąpieliskach są lepsze niż przed wprowadzeniem ustawodawstwa unijnego. Wychwytywanie i składowanie CO2 jest to cały czas przedmiotem uwagi KE.