Wymiana poglądów z komisarzem Janezem Potocnikiem cz.IV bioróżnorodnośćOd kwestii bioróżnorodności parlamentarzyści przeszli do kolejnych:

J.A.Merkies: Kiedy skończy się spalanie materiałów, które można jeszcze wykorzystać? Czy będzie dokument prawny dotyczący zakazu wysypisk? I pytanie o rozprzestrzenianie się mikrocząsteczek w wodzie, czy to zagadnienie będzie uwzględnione w jakimś dokumencie?

P.Liese : Niektóre kraje wyrażają chęć współpracy z UE na szczycie w Rio inne nie. Stąd pytanie czy w przypadku fiaska w Rio, mogłaby powstać koalicja krajów dobrej woli, które mogłyby współpracować w kwestiach będących przedmiotem obrad Rio i czy taka koalicja mogłaby zaowocować korzyściami handlowymi?

S.Auconie : w odniesieniu do Rio, w PE dyskutuje się o zielonej gospodarce. Czy ta gospodarka ma być taka o jakiej dyskutuje PE powiązana ze zrównoważonym rozwojem, dbałością o równość społeczną?

M.Ouzky : W odniesieniu do szczytu w Rio: woda w Europie to ważna kwestia ale jeszcze ważniejsza to brak wody w krajach rozwijających się, czy dalej będą tylko deklaracje czy zostaną podjęte konkretne działania.

Z.Mazej Kukovic : z punktu widzenia kryzysu należy przypomnieć sobie o kryteriach, które mają wesprzeć zrównoważony rozwój i jak je przełożyć na realne życie. Europejskie przedsiębiorstwa powinny być w stanie zapłacić np. za uzdatnianie wody, ale to wszystko musi być rozsądnie potraktowane. Na szczycie w Rio należy do tego rozsądnie podejść.

A.Zanoni : dyrektywy nie działają tak jak zakładano. Dyrektywa wodna wciąż pozostaje niewdrożona w wielu państwach. Czy KE poczyni konkretne działania by egzekwować przepisy?