Wymiana poglądów z komisarzem Janezem Potocnikiem cz.V bioróżnorodnośćKomisarz J.Potocnik: należy dokonać zmian, które usprawnią system. Odnosząc się do kwestii dyrektywy wodnej KE nadal nie uważa, że działa ona odpowiednio. KE nie ma możliwości, aby sprawdzić stan zanieczyszczenia na miejscu. Takie uprawnienia mają państwa członkowskie – tu zastosowanie ma sprawozdawczość – system ten, jednak nie odpowiada potrzebom. W odniesieniu do wysypisk śmieci – w mapie drogowej zapisano, że do 2020 r. ma być wprowadzony zakaz wysypisk śmieci i zagwarantowany recykling, KE chce dążyć do wspólnych unormowań. Przepisy europejskie muszą być implementowane, szczególnie te dotyczące rynku wewnętrznego. Koalicja państw dobrej woli – KE dołoży starań by Rio zakończyło się sukcesem. Jednak w przypadku niepowodzenia rozmowy będą kontynuowane. W odniesieniu do gospodarki ekologicznej trzeba pamiętać, że to są poziomy i standardy ustanawiane przez państwa wysokorozwinięte natomiast państwa rozwijające się mają bardzo utrudnione zadanie. Poza tym uważa się, że gospodarka ekologiczna hamuje tradycyjną gospodarkę wykorzystującą surowce. Nie byłoby mowy o gospodarce zielonej, gdyby nie było problemów z gospodarka surowcową, która trafiła na granice swojego wzrostu. Tymczasem gospodarka ekologiczna jest tak kierowana, żeby przezwyciężyć utrudnienia wynikające z gospodarki tradycyjnej. Przedsiębiorstwa muszą oszczędnie gospodarować surowcami, bo wiadomo, że są one ograniczone, szczególnie że dużo z nich pochodzi z importu. Komunikat o implementacji z 17 marca br. dotyczący pomocy państwom w osiąganiu lepszych wyników poprzez rozbudowanie narzędzi – istnieją badania, które pokazują oszczędności gospodarcze poprzez wprowadzenie uregulowań unijnych, obniżenie kosztów netto i miejsca pracy. Komunikat skupia się na dwóch rzeczach – wiedzy i reagowaniu. Proponuje się wykorzystanie wspólnych sieci aby przekazywać wiedzę między państwami członkowskimi a także, żeby poprawić jakość wiedzy na poziomie UE. W ramach reagowania należy poprawić inspekcje i systemy nadzoru wykorzystując obecne zalecenia dotyczące systemów inspekcyjnych. Trwają prace nad nowymi
uprawnieniami kontrolnymi KE i zachęcając państwa członkowskie do wspólnych kontroli. Propozycja, aby organizacje pozarządowe miały lepsza możliwość kwestionowania przed sądami decyzji unijnych.

G.Franco : Czy jest instrument ustawodawczy przewidziany, jeśli chodzi o gatunki inwazyjne? Jaka ma być koordynacja między systemem fitosanitarnym wspólnotowym a tym nowym instrumentem?

A.Westlung : potrzeba więcej informacji o zasadzie ostrożnościowej. Trzeba podejmować działania mimo, że nie jesteśmy pewni czy coś jest niebezpieczne czy nie. Czy KE planuje jakieś środki żeby chronić obywateli?