Wymiana poglądów z komisarzem Janezem Potocnikiem cz.III bioróżnorodnośćM.Groote: System dobrowolnych zobowiązań przemysłu nie sprawdził się. Czy Komisja przedstawi propozycje dotyczące internacjonalizacji kosztów zewnętrznych?

Komisarz J.Potocnik: w wielu sprawach często nie widać jasnych postępów, przyczyny braku wdrażania sięgają głęboko i są jeszcze bardziej zawiłe w państwach członkowskich. Dwoma głównymi problemami obecnie jest to, że obywatele nie wierzą rządom, a rządy nie wierzą sobie nawzajem. Wszystko trzeba usprawnić, żeby obywatele mogli zaufać swoim instytucjom i rządom – taka była intencja KE w ramach komunikatu. Obiektywnie rzecz ujmując Komisja nie dysponuje zasobami, żeby zająć się wszystkimi przypadkami niewdrażania. Przegląd polityki dotyczącej powietrza będzie trudny, bo to wymaga przyjrzenia się innym sektorom, które są rzeczywistym powodem problemów z powietrzem – tylko takie ujecie problemu zagwarantuje całościowe i przekrojowe podejście. Trzeba skupić się na gospodarce i przejściu do efektywnego korzystania. Odnosząc się do hałasu, trzeba pamiętać, że WHO uznała hałas za jedną z przyczyn chorób wynikających z zanieczyszczenia środowiska. To jest powód dla którego trzeba wdrażać dyrektywy. Będą postępować prace nad pomiarem hałasu. KE dokona przeglądu zakresu dyrektywy Ecodesign do końca 2012 r.. Odbyły się dyskusje na temat bioróżnorodności, trzeba poczynić dalsze kroki, ale nie wiadomo jeszcze w jakim kierunku. Komunikat o biogospodarce zostanie przyjęty do końca roku. Wydajne korzystanie z zasobów, w odniesieniu do fosforanów będzie traktowane osobno. Mobilność, żywność i budynki – w tym zakresie będą przygotowywane dokumenty. Wydajne korzystnie z zasobów często jest zrównywane z wydajnym korzystaniem z energii a to nie to samo. Należy pamiętać, że zasoby to nie tylko energia. W kwestii polityki podatkowej rekomenduje się, żeby państwa odeszły od opodatkowania pracy, które dodaje złożoności. Kraje potrzebują dodatkowych zasobów. To jest kwestia, którą trzeba zając się w pierwszej kolejności a nie zwiększać koszty pracy. UE pracuje nad celami zrównoważonego rozwoju, które być może uda się przyjąć w Rio. Propozycje KE dotyczą wody, gospodarowania odpadami, ekosystemów i są one kluczowe dla zwalczania ubóstwa, inwestycji w miejsca pracy, wymiaru społecznego i zielonej gospodarki. Na konferencji w Rio trzeba pokazać, że jest to integralny system. Dla wykonania i wdrażania trzeba zmobilizować wszystkie możliwe podmioty. KE popiera propozycję powołania ONZ-owskiej agencji ds. ochrony środowiska. KE dąży do sytuacji, w której zrównoważony rozwój był wpisany do wszystkich unijnych polityk. Plan ochrony zasobów wodnych w Europie zostanie opublikowany w listopadzie br. a jego celem będzie wystarczające zaopatrzenie w wodę dla obywateli, środowiska i przemysłu. Dla osiągnięcia tego podjęto trzy rodzaje działań: wdrażanie, integracja i zakończenie wykonywania dotychczasowych dokumentów ramowych. Potrzeba innowacji w kwestiach związanych z wodą.

M.Groote: Trzeba decydować, czy PE będzie reprezentowany w przyszłych delegacjach KE i Rady.

K.H.Florzenz: dyrektywa wodna jest nieskuteczna, bo jest zbyt szeroka i z tej przyczyny KE nie może nic zrobić. Przepisy są różnie definiowane w różnych krajach, co powoduje znaczne rozbieżności w przepisach i standardzie w państwach członkowskich.