Wymiana poglądów z komisarzem Janezem Potocnikiem cz.II bioróżnorodność 

Ch.Davies : Rada lekceważy PE przez co harmonogram wdrażania się rozbudowuje. Dokument o wyłączeniu pojazdów z użytku od 2006 r. nakłada wymóg na państwa członkowskie, żeby odzyskiwały 85 % masy samochodu w recyklingu, a od 2015 r. limit ma być podniesiony do 95 %. Warto jednak zauważyć, że niektóre państwa nawet nie zbliżyły się do poziomu 85 % i nie ma z tego powodu żadnych konsekwencji dla państw członkowskich. Tym samym prawo, które zostało uchwalone nie wywołuje skutków.

B.Eickhout : Jakie są spodziewane działania KE? W odniesieniu do dyrektywy ‚Ecodesign’ – czy zostanie rozszerzony jej zakres na obszary wychodzące poza energię, jeśli tak to kiedy? Kiedy będą ambitne konkretne kryteria dotyczące zrównoważonej polityki w odniesieniu do bioróżnorodności? Niewykorzystanym obszarem wydaje się zamknięcie cyklu obiegu substancji odżywczych przy zazielenianiu. Wiadomo, że przygotowywana jest zielona księga, jednak czy będzie wykorzystana by dać dobry przykład np. jak można odzyskiwać związki fosforu zamiast je importować.

A.Rosbach : Kwestia wody, energii, izolacji termicznej budynków, przechodzenie na alternatywne źródła energii: oszczędzać muszą zacząć wszyscy podobnie jak efektywnie używać zasobów.

O.Rossi : w jak obecnej walce z emisjami sprawić, że nie będzie emisji związków niebezpiecznych? Są wysypiska i substancje niebezpieczne, które przedostają się do atmosfery i do wody; KE utrzymuje, że za zanieczyszczenia mają płacić firmy ale wtedy produkcja zostanie przeniesiona poza Unię, co osiągnie skutek odwrotny do zmierzonego, bo tam na producentów nie są nakładane ograniczenia. Stąd pomysł na współfinansowanie do 85 % wydatków ponoszonych przed przedsiębiorstwa. Z jednej strony dąży się do obciążenia przemysłu ogromnymi kosztami zakupu certyfikatów, a z drugiej państwa członkowskie będą musiały wspomagać swoje firmy a ponadto pozostaje zwalczanie zanieczyszczeń powietrza.