Wymiana poglądów z komisarzem Janezem Potocnikiem cz.I bioróżnorodnośćKomisarz J.Potocnik: Trzy priorytetowe obszary to: wydajne korzystanie z zasobów, bioróżnorodność i implementacja. Mapa drogowa o efektywnym korzystaniu z zasobów zwraca uwagę na kwestie ochrony zasobów, poprawę przejrzystości rządów i monitoringu. Przygotowywany jest projekt o jednolitym rynku produktów zielonych a w roku 2013 będzie przedłożona inicjatywa dotycząca żywności i budynków. To szeroka koncepcja. W tym roku ogłoszony będzie Water Blue Print dokument dotyczący wody w 2013 r. Również w bieżącym roku Komisja przygotuje przegląd polityk dotyczących jakości powietrza w kontekście porozumień z Genewy, co ma przygotować bazę dla aktualizacji protokołu w Geteborgu. Priorytetem jest wydajne korzystanie z zasobów, przede wszystkim działania dla wdrożenia strategii o bioróżnorodności. Należy rozwijać porozumienie z Nagoi. W związku, z czym trwają prace nad protokołem o inwazyjnych gatunkach obcych. Komunikat przyjęty w marcu jest kluczowy i będzie wsparty przez dyrektywę, co zapewni spójne podejście Potrzeba zaangażowania w ramach jak największej grupy implementariuszy. Potrzeba przekrojowego podejścia, tak by inne komisje podjęły pracę na rzecz efektywnego wykorzystania z zasobów. Będą również podejmowane działania na rzecz wzrostu. Pod koniec roku KE przedłoży wniosek dotyczący siódmego programu ochrony środowiska. Potrzeba będzie współpracy KE i PE, żeby wyjść na przeciw wszystkim oczekiwaniom.

M.Groote: Należy pamiętać, że marzec 2013 r. jest data graniczną – wszystkie propozycje, które pojawią się po tej dacie nie będą już przedmiotem obrad parlamentu tej kadencji.

R.Seeber: Istnieją duże różnice, jeśli chodzi o implementację przepisów dotyczących środowiska, i chociaż sytuacja się poprawia, to nie widać postępów szczególnie w odniesieniu do powietrza i wody. Jest wiele regionów, które mają bardzo zanieczyszczone powietrze, mimo że próbują to zmienić. Należy wypracować takie podejście, które ustosunkuje się do tych różnic. Mimo ogromnego zaangażowania państwa członkowskie nie są w stanie sprostać wyzwaniom. Konieczne jest
dostrzeżenie różnic między państwami i dostosowanie przepisów do tych warunków przede wszystkim w stosunku do wody i powietrza. Należy się skupić na realizacji tego prawa, które już istnieje.

J.Leinen: Jakie akty prawne będą przygotowane w Komisji do marca 2013. Czy Siódmy Program na rzecz Środowiska i strategię zrównoważoności nabierze nowej dynamiki, jak będzie to połączone? Dobrze było, żeby wszystkie kraje przedstawiły swoje plany dotyczące zasobów. Czy będzie rozwinięcie aktów prawnych dotyczących hałasu? Należy również pamiętać, że są braki w regulacjach np. dotyczących powietrza w budynkach.