Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. cz.III bioróżnorodnośćF.Grossetete: Warto inwestować w badania i na ich bazie tworzyć zapisy sprawozdań.

Ch.Klass: Bioróżnorodność jest skarbem, którego utrata znacznie pogorszy jakość życia. Nieuprawnione jest twierdzenie, że rolnictwo przyczynia się w największym stopniu do degradacji środowiska.

Bioróżnorodność roślin

Bioróżnorodność roślin

Każde gospodarstwo rolne powinno mieć w swoich zasobach 10% powierzchni o charakterze ekologicznym, służącym ochronie bioróżnorodności.

A.Zanoni: Tam gdzie się intensywnie uprawia ziemię – znika bioróżnorodność. Należy rozpocząć pracę na nowelizacją Dyrektywy o siedliskach ptaków.

Przedstawiciel Komisji: Do roku 2020 powinno się zbadać i opisać wszystkie dostępne ekosystemy, aby wiedzieć jak je chronić. Priorytetem jest pozyskiwanie finansowania ze źródeł prywatnych. Nie mniej istotna jest implementacja uchwalanego prawa. Aby polityka środowiskowa miała swój odpowiedni status musi mieć charakter międzynarodowy.

Sprawozdawca G.J.Gebrandy: Głównym celem przedstawianych zapisów jest osiągniecie poprawy życia. Koszt zaniechania działań będzie ogromny. Kompensacja środowiskowa powinna być jakościowa a nie ilościowa.